HelpdeskEssco - Bussines ContinuityKontakt
svkmedzeng
medz

O firme

Essco, s.r.o. je IT spoločnosťou ktorá si za svoj hlavný cieľ kladie zabezpečiť pre svojich zákazníkov tzv. "business continuity" (Essco = businEss continuity). Pojem Business continuity by sa dal voľne preložiť ako "kontinuita podnikania". Zabezpečenie Business continuity predstavuje efektívne využitie IT technológií k tomu, by sa eliminoval resp. minimalizoval dopad výpadku IT technológií voči primárnej činnosti firmy.

Pojem Business continuity vo vzťahu k IT technológiám naberá v súčasnosti každým dňom na význame najmä v dôsledku toho, ako sa firmy čím ďalej tým viac stávajú, ako priamo tak aj nepriamo, závislé na IT technológiách. Či už sú IT technológie naviazané na primárny predmet činnosti firmy (napr. elektronické bankové účty, výrobné procesy, vedenie účtovníctva, zdravotníckej dokumentácie pacienta) alebo sekundárne aktivity firmy (elektronická komunikácia, elektronické dokumenty), každý čo i len minimálny výpadok v IT technológiách narušuje kontinuitu s ktorou firma počíta a ktorá je väčšinou chápaná ako samozrejmý jav. Firmy si svoju priamu závislosť na IT technológiách uvedomia veľa krát až v prípade väčších výpadkov, ktoré už žiaľ väčšinou predstavujú pre firmu priame finančné dopady. Zabezpečenie Business continuity si kladie za cieľ predchádzať a minimalizovať tieto výpadky a tým aj znižovať dopad na produktivitu firmy.

Tým, že si Essco, s.r.o. zadefinovala svoj cieľový segmentov na malé a stredne veľké firmy, vytvorila si vnútorný systém organizácie práce, ktorý nie je predimenzovaný a preto dokáže firme zabezpečiť efektívnosť a flexibilitu. Tým dokážeme pružne reagovať na zmeny a promptne sa prispôsobiť potrebám zákazníka.