HelpdeskEssco - Bussines ContinuityKontakt
svkmedzeng
medz

Produkty a služby

Rozvnako ako čokoľvek iné v bežnom svete, aj informačné technológie majú svoj vlastný životný cyklus. Potrebujú byť nejakým spôsobom vytvorené, treba sa o ne v priebehu ich života starať a treba tiež plánovať ich obnovu v čase. Produkty a služby vo vzťahu k informačným technológiám v značnej miere kopírujú ich životný cyklus:

  • Analýza stavu IT > predstavuje zanalyzovanie prostredia zákazníka za účelom získania komplexného pohľadu na jeho IT infraštruktúru a nedostatkov vychádzajúcich z existujúceho stavu. Táto fáza predstavuje najdôležitejší vstupný krok a jej existencia je nutnou podmienkou úspešnosti nasledujúcich etáp. Analýza je vykonávaná formou auditu.

  • Návrh zmien IT > Na základe vstupnej analýzy a zistených nedostatkov sa pristúpi k návrhu plánu krokov, ktoré majú za účel odstrániť zistené nedostatky a optimalizovať využitie či už existujúcich alebo novo navrhnutých technológií. Vo väčšine prípadov sa vytvorí viacero alternatív zohľadňujúcich rôzne potreby zákazníka, ako z technického, procesného tak aj finančného hľadiska.

  • Testovanie zmien, pilot IT > navrhnuté zmeny sú po schválení zákazníkom testované, aby sa zabránilo v maximálnej možnej miere chybám vychádzajúcim z nepredvídaných okolností.

  • Implementácia zmien IT > po úspešných testoch sa pristúpi k implementácií, súčasťou ktorej je tvorba dokumentácie implementovaného riešenia.

  • Údržba IT > keďže každá zmena so sebou prináša riziko nepochopenia, zlyhania ako ľudského tak aj technického faktora, preto je potrebné implementované riešenie odladiť a odchytať všetky problémy vyplývajúce z novej implementácie. Dohľad nad problémami a ich operatívne riešenie je nosnou časťou tejto etapy. Takýto krízový manažment je často po technickej i komunikačnej stránke veľmi náročná činnosť.

  • Plánovanie obnovy IT > predstavuje dôležitú etapu, ktorá zahŕňa plán obnovy systémov a technológií v budúcnosti a s tým spojené plánovanie financií.