HelpdeskEssco - Bussines ContinuityKontakt
svkmedzeng
medz

Realizácia projektov

Napriek tomu, že firma môže disponuje vlasnými zdrojmi na realizáciu určitých etáp životného cyklu IT infraštruktúry (napr.údržba) často firma pociťuje nedostatok vlastných zdrojov na realizáciu určitých technicky či finančne náročnejších projektov (napr.migrácia existujúcej infraštruktúry na novú).

 • benefitAnalýza východiskového stavu IT
  Zdokumentovanie východiskového stavu IT infraštruktúry s dôrazom na zistenie závažných nedostatkov, ktoré môžu predstavovať pre firmu riziko (napr.strata dát z dôvodu neexistencie záloh, nestabilita z dôvodu zastaralosti softvéru). Základnými oblasťami, ktorými sa projekt zaoberá sú: bezpečnosť, výkon a kapacita. Projekt tiež kladie dôraz na porovnanie existujúceho stavu softvérových riešení s doporučovaným stavom zo strany výrobcu (tzv.best practices).

 • Softvérový audit a manažment
  Problematika vlastníctva licencií k softvérovým produktom je v posledných rokoch veľmi medializovanou témou. Základným krokom ako zabezpečiť korektné vlastníctvo licencií je správna inventarizácia nainšalovaného softvéru a používaného hardvéru v celej sieti. Essco, s.r.o. Vám s problematikou vlastníctva licencií k softvéru dokáže asistovať v plnom rozsahu, od kompletnej inventarizácie nainštalovaného softvéru v celej sieti, cez používané počítače v sieti až po licenčný audit.

  Výhody:

  - Prehľad o aktuálnom stave nainštalovaného softvéru v celej firme. Spôsob ako zistiť zoznam softvéru, ktorý nemá čo na firemných počítačoch hľadať.

  - Vytvorenie evidencie softvérových i hardvérových položiek vo firme. Evidencia umožňuje zachytiť všetky zmeny oproti posledne evidovanému stavu.

  - Efektívnejšie plánovanie zmien vo vlastníctve licencií i obmeny hardvéru v čase.

  - Množstvo vlastnených licencií reflektuje reálnu potrebu vo firme. Licencií nie je nedostatok (možnosť právneho postihu) ale ani prebytok (neefektívne vynaložené finančné prostriedky firmy).

 • Kolaboračné riešenie
  Intranetové riešenie založené na technológií Microsoft SharePoint, mailové riešenie na báze Microsoft Exchange

 • Bezpečnosť
  Antivírová ochrana, Automatizovaná aktualizácia softvéru v sieti, Proxy a firewall riešenie na báze Microsoft ISA, Virtuálne privátne siete VPN, logovanie prístupu k zdrojom, skupinová politika, PKI

 • Delegačný model
  Prístupové práva k zdrojom v sieti, používateľské účty a oprávnenia

 • Riešenie vysokej dostupnosti
  Zálohovanie a obnova dát, Windows clustering, SAN (Storage Area Network) disaster recovery scenáre, zrkadlenie databáz, záložné zdroje napätia

 • Tenkí klienti (SBC)
  Server Based Computing > Terminálové služby Microsoft, Citrix.

 • Virtualizácia
  VMware
  Citrix XEN

 • Migrácie
  Migrácia existujúcich riešení na nový hardvér resp. migrácia existujúcich dát na nové, upgradované riešenia.